ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ГОДИНА: 2020
ИЗПЪЛНЕНИ СМР:
-    Част Архитектура
-    Част Електро
-    Част ВиК
-    Част ОВиК